Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politika

1. Genel hükümler

Bu kişisel verilerin işlenmesi politikası, 27.07.2006 tarihli Federal Yasanın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. № 152-FZ «Kişisel Veriler Üzerine” (bundan böyle Kişisel Veriler Yasası olarak anılacaktır) ve kişisel verilerin nasıl işleneceğini ve «Sistemlerin Ağırlıkları» Limited Şirketi (bundan böyle Operatör olarak anılacaktır) tarafından üstlenilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri belirler.

1.1. Operatör, faaliyetinin gerçekleştirilmesinin en önemli amacı ve koşulunu, gizlilik, kişisel ve aile gizliliği haklarının korunması da dahil olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesinde bir kişinin ve bir vatandaşın hak ve özgürlüklerine uymayı öngörmektedir.
1.2. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Operatör politikası (bundan böyle Politika olarak anılacaktır), Operatörün web sitesi ziyaretçileri hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir https://vesa.systems.
2. Politikada kullanılan temel kavramlar
2.1. Kişisel verilerin otomatik işlenmesi- bilgisayar teknolojisi kullanılarak kişisel verilerin işlenmesi.
2.2. Kişisel verilerin engellenmesi, kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak durdurulmasıdır (işleme, kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için gerekli olmadıkça).
2.3. Web sitesi- bir dizi grafik ve bilgi materyalinin yanı sıra, internette https://vesasystem.ru ağ adresinde bulunmalarını sağlayan bilgisayar programları ve veritabanları.
2.4. Kişisel veri bilgi sistemi- veritabanlarında bulunan bir dizi kişisel veri ve bunların işlenmesini sağlayan bilgi teknolojileri ve teknik araçlar.
2.5. Kişisel verilerin duyarsızlaştırılması- bunun sonucunda, ek bilgi kullanılmadan, kişisel verilerin belirli bir Kullanıcı veya başka bir kişisel veri konusu tarafından sahipliğini belirlemenin imkânsız olduğu eylemler.
2.6. Kişisel verilerin işlenmesi- toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) , kullanma, aktarma (dağıtım, sağlama, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası.
2.7. Operatör, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) tanımlayan, kişisel verileri tek başına veya başkalarıyla birlikte düzenleyen ve/veya işleyen bir devlet kurumu, belediye organı, tüzel kişi veya gerçek bir kişidir.
2.8. Kişisel Veriler- Doğrudan veya dolaylı olarak belirli bir web sitesi Kullanıcısıyla veya belirli bir kullanıcıyla ilgili herhangi bir bilgi https://vesa.systems. Sitesinden ulaşabilirsiniz.
2.9. Kişisel verilerin dağıtımı için yetkilendirilen kişisel veriler, kişisel verilerin dağıtımı için yetkilendirilen kişisel verilerin işlenmesine izin vererek, kişisel verilerin konusu tarafından Kişisel Veriler Yasası uyarınca (bundan böyle dağıtım için yetkilendirilmiş kişisel veriler) izin verilen kişisel verilerin işlenmesine izin vererek, kişisel verilerin sahibi tarafından sınırsız sayıda kişiye erişimi olan kişisel verilerdir.
2.10. Kullanıcı, https://vesa.systems web sitesine gelen herhangi bir ziyaretçidir.
2.11. Kişisel verilerin sağlanması- Kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir çevreye ifşa edilmesine yönelik eylemler.
2.12. Kişisel verilerin dağıtılması- Kişisel verilerin medyada açıklanması, bilgi ve telekomünikasyon ağlarına yerleştirilmesi veya kişisel verilere başka bir şekilde erişimin sağlanması da dahil olmak üzere, kişisel verilerin tanımlanmamış bir kişiye ifşa edilmesini (kişisel verilerin aktarılması) veya sınırsız sayıda kişinin kişisel verilerini tanımayı amaçlayan herhangi bir eylem.

2.13. Kişisel verilerin sınır ötesi transferi – Kişisel verilerin yabancı bir ülkenin topraklarına yabancı bir ülkenin, yabancı bir kişinin veya yabancı bir tüzel kişiliğin yetki organına aktarılması.
2.14. Kişisel verilerin imhası- Kişisel verilerin geri alınamaz bir şekilde imha edilmesine ve kişisel verilerin kişisel bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin daha fazla geri yüklenememesine ve/veya kişisel verilerin maddi taşıyıcılarının imha edilmesine neden olan herhangi bir eylemdir.
3. Operatörün temel hak ve yükümlülükleri
3.1. Operatör hakkına sahiptir:
– Kişisel veri sahibinden kişisel verileri içeren güvenilir bilgileri ve/veya belgeleri almak için;
– Kişisel veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını geri çekmesi durumunda, Operatör, Kişisel Veri Yasasında belirtilen gerekçeler varsa, kişisel verilerin konusunun rızası olmadan kişisel verilerin işlenmesine devam etme hakkına sahiptir;
– Kişisel Veriler Yasası veya diğer federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Kişisel Veriler Yasası ve buna uygun olarak kabul edilen düzenleyici yasal düzenlemelerle öngörülen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli ve yeterli önlemlerin bileşimini ve listesini bağımsız olarak belirlemek.
3.2. Operatör şunları yapmakla yükümlüdür:
– kişisel verilerin konusuna, talebi üzerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgileri sağlamak;
– kişisel verilerin işlenmesini Rusya Federasyonu’nun mevcut mevzuatında öngörülen şekilde organize etmek;
– Kişisel veri sahiplerinden ve kanuni temsilcilerinden gelen talep ve taleplere Kişisel Veriler Kanununun gereklerine uygun olarak cevap vermek;
– kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili organa, bu kurumun talebi üzerine, böyle bir talebin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde gerekli bilgileri rapor etmek;
– kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bu Politikaya sınırsız erişim sağlamak veya yayınlamak;
– kişisel verileri yetkisiz veya kazara erişime, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, sağlama, dağıtma ve kişisel verilerle ilgili diğer yasa dışı eylemlerden korumak için yasal, organizasyonel ve teknik önlemler almak;
– kişisel verilerin aktarımını (dağıtımı, sağlanması, erişimi) durdurmak, kişisel verilerin işlenmesini durdurmak ve Kişisel Veriler Kanununun öngördüğü şekil ve durumlarda kişisel verileri yok etmek;
– Kişisel Veriler Kanununun öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek.
4. Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri
4.1. Kişisel verilerin özneleri aşağıdaki haklara sahiptir:
– federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi almak. Bilgiler, İşletmeci tarafından kişisel verilerin konusuna erişilebilir bir biçimde sağlanır ve bu tür kişisel verilerin ifşa edilmesi için yasal bir neden olmadıkça, diğer kişisel veri konularına ilişkin kişisel verileri içermemelidir. Bilgilerin listesi ve elde edilme usulü Kişisel Veriler Kanunu ile belirlenir;
– kişisel verilerin eksik, güncel olmayan, yanlış, yasa dışı olarak elde edilmiş veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmadığı durumlarda operatörün kişisel verilerini netleştirmesini, engellemesini veya imha etmesini ve ayrıca haklarını korumak için yasal önlemler almasını istemek;
– pazarda mal, iş ve hizmetlerin tanıtımını yapmak için kişisel verileri işlerken önceden rıza koşulunu ileri sürmek;
– kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı geri çekmek;
– kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili organa başvurma veya kişisel verilerini işlerken Operatörün yasa dışı eylemlerine veya eylemsizliğine karşı mahkemede;
– Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen diğer hakları kullanmak.
4.2. Kişisel verilerin konuları aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:
– Operatöre kendiniz hakkında güvenilir veriler sağlayın;
– Operatörü kişisel verilerinin açıklığa kavuşturulması (güncellenmesi, değiştirilmesi) hakkında bilgilendirmek.
4.3. İşletmeciye kendileri hakkında yanlış bilgi veren veya başka bir kişisel veri konusu hakkında, ikincisinin rızası olmadan bilgi veren kişiler, Rusya Federasyonu mevzuatına göre sorumludur.
5. Operatör, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir
5.1. Ad Soyad.
5.2. E-posta adresi.
5.3. Telefon numaraları.
5.4. Site ayrıca, İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrika ve Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler hakkında (çerezler dahil) anonim veriler toplar ve işler.
5.5. Politika metninde ayrıca yer alan yukarıdaki veriler, Kişisel veriler genel konsepti ile birleştirilir.
5.6. Irk, milliyet, siyasi görüş, dini veya felsefi inançlar, mahrem yaşam ile ilgili özel kategorilerdeki kişisel verilerin işlenmesi İşletmeci tarafından gerçekleştirilmez.
5.7. Kişisel Veri Yasası’nın 1. maddesinde belirtilen özel kişisel veri kategorileri arasından dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine izin verilir. Kişisel Veri Yasası’nın 10. maddesi uyarınca öngörülen yasaklara ve koşullara uyulduğu takdirde, Kişisel Veri Yasası’nın 10.1’i yasaktır.
5.8. Kullanıcının dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı, kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin diğer onaylardan ayrı olarak yapılır. Bu durumda, özellikle Kişisel Veri Yasası’nın 10.1. maddesi uyarınca öngörülen şartlara uyulmaktadır. Bu rızanın içeriği için şartlar, kişisel verilerin aktörlerinin haklarını korumak için yetkili bir otorite tarafından belirlenir.
5.8.1 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay, Kullanıcı Operatöre doğrudan verir.
5.8.2 Operatör, Kullanıcının belirtilen rızasının alındığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde, işleme koşulları, yasakların varlığı ve dağıtım için izin verilen kişisel verilerin sınırsız sayıda kişi tarafından işlenmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi yayınlamalıdır.
5.8.3 Kişisel verilerin dağıtımı için bir kişi tarafından yetkilendirilen kişisel verilerin devri (dağıtımı, dağıtımı, erişimi), kişisel verilerin konusunun talebi üzerine herhangi bir zamanda feshedilmelidir. Bu gereklilik, kişisel verilerin sahibinin soyadını, soyadını, orta adını (varsa), iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi veya posta adresi) ve işlenecek kişisel verilerin bir listesini içermelidir. Bu gereksinimde belirtilen kişisel veriler yalnızca yönlendirildiği Operatör tarafından işlenebilir.
5.8.4 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rıza, İşletmecinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Politikanın 5.8.3 maddesinde belirtilen talebi aldığı andan itibaren sona erer.
6. Kişisel veri işleme ilkeleri
6.1. Kişisel verilerin işlenmesi yasal ve adil bir temelde gerçekleştirilir.
6.2. Kişisel verilerin işlenmesi, belirli, önceden belirlenmiş ve meşru amaçlara ulaşılması ile sınırlıdır. Kişisel verilerin toplanma amaçları ile bağdaşmayan kişisel verilerin işlenmesine izin verilmez. 6.3. Birbiriyle bağdaşmayan amaçlarla işlenmesi gerçekleştirilen kişisel verileri içeren veri tabanlarının birleştirilmesine izin verilmez.
6.4. Yalnızca işlenme amaçlarını karşılayan kişisel veriler işlemeye tabidir.
6.5. İşlenen kişisel verilerin içeriği ve kapsamı, belirtilen işleme amaçlarına uygundur. İşlenen kişisel verilerin belirtilen işleme amaçlarıyla ilgili olarak fazlalığına izin verilmez.
6.6. Kişisel veriler işlenirken, kişisel verilerin doğruluğu, yeterliliği ve gerektiğinde kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygunluğu sağlanır. İşletmeci, eksik veya yanlış verilerin çıkarılması veya netleştirilmesi için gerekli önlemleri alır ve/veya benimsenmesini sağlar.
6.7. Kişisel verilerin depolanması, kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiğinden daha uzun olmayan, kişisel verilerin konusunun belirlenmesine izin veren bir biçimde gerçekleştirilir, eğer kişisel verilerin saklama süresi federal yasa tarafından belirlenmemişse, bir anlaşma kişisel verilerin konusu bir taraf, lehdar veya garantördür. İşlenen kişisel veriler, federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, işleme hedeflerine ulaşıldığında veya bu hedeflere ulaşma ihtiyacının kaybolması durumunda imha edilir veya kişisellikten arındırılır. 7. Kişisel veri işlemenin amaçları
7.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme amacı:
– e-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek;
– medeni hukuk sözleşmelerinin sonuçlandırılması, yürütülmesi ve feshi;
– Kullanıcıya https://vesa.systems web sitesinde yer alan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere erişim sağlama.
7.2. Operatör ayrıca Kullanıcıya yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirim gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, “Yeni ürünler ve hizmetler ve özel teklifler hakkında bildirimlerin reddedilmesi” notu ile sales@vesasystem.ru adresinden Operatöre bir e-posta göndererek bilgi mesajları almayı her zaman reddedebilir.
7.3. İnternet istatistik hizmetleri kullanılarak toplanan Kullanıcıların kişisel olmayan verileri, Kullanıcıların sitedeki eylemleri hakkında bilgi toplamak, sitenin ve içeriğinin kalitesini artırmak için kullanılır.
8. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal gerekçeler
8.1. İşletmeci tarafından kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanakları şunlardır:
– İşletmecinin yasal (kurucu) belgeleri;
– federal yasalar, kişisel verilerin korunması alanındaki diğer düzenleyici yasal düzenlemeler;
– Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine, dağıtımına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine onay vermesi.
8.2. Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca, https://vesa.systems web sitesinde bulunan özel formlar aracılığıyla Kullanıcı tarafından bağımsız olarak doldurulduğunda ve / veya gönderildiğinde veya Operatöre e-posta ile gönderildiğinde işler. Kullanıcı, ilgili formları doldurarak ve/veya Kişisel verilerini İşletmeciye göndererek bu Politikaya muvafakat ettiğini beyan eder.
8.3. Operatör, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında izin veriliyorsa (çerezlerin kaydedilmesi ve JavaScript teknolojisinin kullanılması etkinse) Kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler.
8.4. Kişisel verilerin konusu, kişisel verilerinin sağlanmasına bağımsız olarak karar verir ve özgürce, kendi özgür iradesiyle ve kendi çıkarları doğrultusunda onay verir.
9. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar
9.1. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin işlenmesine rızası ile gerçekleştirilir.
9.2. Kişisel verilerin işlenmesi, Rusya Federasyonu mevzuatının işletmeciye verdiği işlevleri, yetkileri ve yükümlülükleri yerine getirmek için Rusya Federasyonu’nun uluslararası bir antlaşması veya yasa tarafından öngörülen hedeflere ulaşmak için gereklidir.
9.3. Kişisel verilerin işlenmesi, adaletin idaresi, adli bir işlemin yürütülmesi, başka bir organın veya resmi görevlinin icra takibi için Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak icra edilmesi için gereklidir.
9.4. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusunun taraf veya lehdar veya garantör olduğu bir sözleşmenin ifası için ve ayrıca kişisel verilerin konusunun inisiyatifiyle bir anlaşmanın veya altında bir anlaşmanın akdedilmesi için gereklidir. Kişisel verilerin konusu, yararlanıcı veya garantör olacaktır.
9.5. Kişisel verilerin işlenmesi, işleticinin veya üçüncü kişilerin hak ve meşru menfaatlerini kullanmak veya kişisel verilerin konusunun hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek kaydıyla sosyal açıdan önemli hedeflere ulaşmak için gereklidir.
9.6. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusu tarafından veya talebi üzerine sağlanan sınırsız sayıda kişinin erişimi (bundan sonra kamuya açık kişisel veriler olarak anılacaktır) gerçekleştirilir. 9.7. Federal yasalar uyarınca yayınlanacak veya zorunlu olarak ifşa edilecek kişisel verilerin işlenmesi gerçekleştirilir.
10. Kişisel verilerin toplanması, depolanması, aktarılması ve diğer işleme biçimleri için prosedürler
Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, mevcut kişisel verilerin korunması mevzuatının gerekliliklerini tam olarak yerine getirmek için gerekli yasal, örgütsel ve teknik önlemlerin uygulanmasıyla sağlanır.
10.1. Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilerine erişimi dışlamak için mümkün olan her türlü önlemi alır.
10.2. Kullanıcının kişisel verileri hiçbir zaman, hiçbir koşul altında, yürürlükteki yasaların uygulanmasıyla ilgili durumlar dışında veya kişisel veri konusunun, Operatöre, medeni hukuk sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için verileri üçüncü bir tarafa aktarmasını onaylaması durumunda, hiçbir zaman üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. 10.3. Kişisel verilerde yanlışlıkların ortaya çıkması durumunda, Kullanıcı, İşletmeci’nin “Kişisel verileri güncelleniyor” işaretli sales@vesasystem.ru e-posta adresine İşletmeciye bir bildirim göndererek bunları bağımsız olarak güncelleyebilir.
10.4. Kişisel verilerin işlenme süresi, sözleşmede veya yürürlükteki kanunda farklı bir süre öngörülmedikçe, kişisel verilerin toplanma amaçlarına ulaşılmasıyla belirlenir.
Kullanıcı, herhangi bir zamanda, Operatör’e “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayın geri çekilmesi” işaretli e-posta adresine e-posta göndererek Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını geri çekebilir.
10.5. Ödeme sistemleri, iletişim araçları ve diğer hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere üçüncü taraf hizmetler tarafından toplanan tüm bilgiler, bu kişiler (Operatörler) tarafından Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasına uygun olarak saklanır ve işlenir. Kişisel verilerin konusu ve / veya Kullanıcı, belirtilen belgeleri zamanında bağımsız olarak tanımakla yükümlüdür. İşletmeci, bu paragrafta belirtilen hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü şahısların eylemlerinden sorumlu değildir. 10.6. Kişisel verilerin öznesi tarafından aktarımına (erişim izni hariç) ve ayrıca dağıtılmasına izin verilen kişisel verilerin işlenmesine veya işlenmesine ilişkin koşullara (erişim elde etme hariç) ilişkin yasaklar, kişisel verilerin işlenmesi hallerinde uygulanmaz. Devlet, kamu ve diğer kamu çıkarları RF kanunu tarafından belirlenir.
10.7. Operatör, kişisel verileri işlerken kişisel verilerin gizliliğini sağlar.
10.8. Operatör, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiğinden daha uzun olmayan, kişisel verilerin konusunu belirlemeye izin veren bir biçimde saklar, eğer kişisel verilerin saklanma süresi federal yasa tarafından belirlenmediyse, konunun bir anlaşma kişisel verilerin bir taraf, lehdar veya garantör olması.
10.9. Kişisel verilerin işlenmesinin sona erdirilmesinin koşulu, kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi, kişisel verilerin konusunun rızasının süresinin dolması veya kişisel veri sahibinin rızasının geri çekilmesi ve ayrıca kişisel verilerin sahibinin kimliğinin belirlenmesi olabilir.
11. Operatör tarafından alınan kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemlerin listesi
11.1. Operatör, kişisel verileri toplar, kaydeder, sistemleştirir, biriktirir, depolar, netleştirir (güncellemeler, değişiklikler), çıkarır, kullanır, aktarır (dağıtır, sağlar, erişim sağlar), duyarsızlaştırır, bloke eder, siler ve yok eder.
11.2. Operatör, alınan bilgilerin bilgi ve telekomünikasyon ağları aracılığıyla veya onsuz alınması ve / veya iletilmesiyle kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini gerçekleştirir.
12. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı
12.1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımına başlamadan önce, operatör, topraklarında kişisel verilerin aktarılmasının gerçekleştirileceği yabancı devletin kişisel veri konularının haklarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamakla yükümlüdür.
12.2. Yukarıdaki gereklilikleri karşılamayan yabancı devletlerin topraklarında kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, yalnızca kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin sınır ötesi aktarımına yazılı bir onayı olması durumunda gerçekleştirilebilir ve / veya kişisel verilerin konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin akdedilmesi.
13. Kişisel verilerin gizliliği
Operatör ve kişisel verilere erişim elde eden diğer kişiler, federal yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin konusunun rızası olmadan üçüncü taraflara ifşa etmemek ve kişisel verileri dağıtmamakla yükümlüdür.
14. Nihai hükümler
14.1. Kullanıcı, kendi kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili ilgilendiği konularda, Operatör ile sales@vesasystem.ru e-postası aracılığıyla iletişime geçerek herhangi bir açıklama alabilir.
14.2. Bu belge, İşletmeci tarafından kişisel verilerin işlenmesi politikasındaki herhangi bir değişikliği yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir.
14.3. Politikanın güncel versiyonu internette https://vesa.systems/politika adresinde ücretsiz olarak mevcuttur.